procedure

We werken in het centrum met een twintigtal psychologen die elk boven op een gedeeld basispakket hun eigen specialisatie hebben.

 • Eerst en vooral dient er een aanmelding te gebeuren. Dit gebeurt telefonisch. Deze aanmelding kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de openingsuren.

 • Daarna nodigen we u uit voor een eerste intakegesprek op ons Centrum (enkel op afspraak, in principe op woensdagmorgen of vrijdagmorgen). Het intakegesprek zal ongeveer anderhalf uur duren.

 • In afwachting van dit eerste gesprek ontvangt u van ons:
  • een brief met bijkomende informatie,
  • een welkombrochure,
  • een digitale link (met code) die u toegang verleent in onze online-vragenlijsten tool.
   Gelieve deze tool snel in te vullen.
    Op deze manier proberen we op een eerste beeld te krijgen van de problemen die zich voordoen. Daarnaast willen we ook zicht krijgen op wat wel goed loopt.

 

 • Na het eerste intakegesprek wordt alle informatie (ook de antwoorden van onze online-vragenlijstentool) in een verslag gegoten. Daarbij wordt een voorlopig schematisch beeld van de klachten en sterktes opgebouwd om de hulpvraag in te kaderen en richting te geven aan het verder verloop van de intake fase. Nadien wordt een klinisch psycholoog toegewezen wiens specialisatie hier het best bij aansluit.

 • We zullen u ook vragen een klinisch interview af te nemen op een volgend afgesproken tijdstip.

 • Na een periode van ongeveer 3 weken is deze procedure doorlopen en bellen wij u terug op om een afspraak te maken met de aan u toegewezen psycholoog. Deze krijgt de reeds van u verkregen informatie van het eerste gesprek in combinatie met de antwoorden uit de vragenlijsttool ter beschikking.
 • ln de eerste drie à vijf intake gesprekken zal de klinisch psycholoog een meer uitvoerig beeld trachten te krijgen van uw klachten en het algemeen functioneren van uw kind/ of van de adolescent-jong volwassene zelf. Dit gebeurt via gesprekken met de ouders, de jongere, maar ook via verdere testafnames. Nadien bundelen wij al onze bevindingen in een adviesgesprek waarin we samen met u zullen overleggen welke therapie of begeleiding het meest geschikt is. Deze fase loopt over ongeveer 6 weken.

 • De intakefase eindigt steeds in een afrondend adviesgesprek waarbij samen met u beslist worden of we verder moeten gaan of afronden. Er kan ook in onderling overleg doorverwezen worden naar experten die u beter kunnen helpen.

 • Indien er sprake is van een enkelvoudige klacht, kan u ons eerstelijnstraject volgen en zal de intakefase verkort worden.
 • Daarna kan overgegaan worden tot de eigenlijke hulpverlening: begeleiding of therapie. Er zijn daarbij verschillende werkvormen mogelijk op ons Centrum zoals bijv. gesprekstherapie, speltherapie, individuele therapie, … (Klik hier voor meer informatie over de werkvormen). Daarnaast kan de begeleiding of therapie zich enerzijds richten op het kind, anderzijds op de ouders, maar het kan ook zijn dat zowel ouders als kind betrokken worden bij de hulpverlening. Waar wenselijk wordt de begeleiding of therapie van ouders en jongere uitgesplitst over verschillende klinisch psychologen. De uiteindelijke begeleiding of therapie is altijd gebaseerd op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. De bijeenkomsten (sessies) duren max. 1 uur en vinden meestal ofwel wekelijks ofwel om de 14 dagen plaats.
 • Na zes à tien sessies is er een evaluatiegesprek. Daarin wordtde evolutie van het kind en de begeleiding of therapie besproken. Daar wordt ook beslist of er nog verdere begeleiding of therapie nodig is of als deze stopgezet kan worden.
 • Ons Centrum werkt nauw samen met de artsen en psychologen van het UZ. Indien gewenst of nodig, kan ook een samenwerking opgesteld worden met andere instanties, zoals bv. de huisarts, school en het CLB.
 • Doorgeven van informatie. Informatie over u en uw kind wordt niet aan derden doorgegeven tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toelating geeft. Hiervoor moet u aparte toelatingsbrieven ondertekenen. Informatie kan wel (geanonimiseerd) worden gedeeld binnen het team van psychologen om ervoor te zorgen dat de meest gepaste hulp aangeboden kan worden.
 • Het centrum beschikt voor begeleidingen die gedurende een langere tijd moeilijk lopen (waar u er samen met de betrokken psycholoog maar niet uit raakt) over een klachtenprocedure.