principes

 • Vooraleer te behandelen moeten we een goed beeld hebben van een jongere, een kind en zijn gezin. Daarvoor nemen we de tijd om in een aantal sessies de cliënt te leren kennen: dit is de intakefase.

 • Alle teamleden volgen tijdens de intake het handelingsgericht model van Pameijer, dit is het empirisch model van assessment, indicatie en evaluatie. Dit wil zeggen dat we werken volgens een vaste structuur en steeds volgens bepaalde principes:

  • Zo werken we vraaggestuurd, vertrekkende vanuit uw analyse van het probleem
  • Vervolgens bestaat onze werkwijze erin dat we onderzoeksvragen opstellen die we toetsen op transparante wijze
  • We proberen u als cliënt zoveel als mogelijk te betrekken in dit proces.
  • We hebben aandacht voor de positieve factoren in het gezin
  • We hebben ook oog voor ontwikkelingsfactoren en leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken
  • We gaan ervan uit dat ouders, kinderen en omgeving in een sterke wisselwerking staan en elkaar op continue wijze beïnvloeden

 • Bij het einde van iedere intakefase wordt een voorlopig integratief beeld voorgelegd aan het team. Dit is een schematische voorstelling van de probleemgebieden en positieve aspecten van de cliënt. De privacy van de cliënten wordt bewaakt tijdens een dergelijke voorstelling. De bespreking van dit beeld vormt een intervisiemoment. Het feit dat we geen gewoon therapiecentrum zijn, maar ook een onderzoeksteam, betekent dat onze ervaren therapeuten kunnen terugvallen op een door de Universiteit gestuurd intervisieteam. Dit bepaalt dat we zorgzaam, geïndividualiseerd en met het meeste respect met u kunnen samenwerken binnen een omgeving waar onderzoek en praktijk hand in hand gaan, evidence-based. Je kan deze teamwerking zien als een inspirerende kwaliteitscontrole. Nadien wordt dit integratieve beeld met u besproken en bespreken we de indicatie en het therapieplan. Op dat moment wordt samen met u besproken of u in de therapiefase stapt of niet.

 • Tijdens de therapiefase wordt er eveneens waar mogelijk evidence-based gewerkt met behulp van protocollen, ook hier gaan onderzoek en praktijk hand in hand.

 • We werken met u samen als een coach: “u kent het leven, wij ons vak”. U bent expert van uw leven en daarom is de relatie tussen therapeut en cliënt een samenwerkingsrelatie. Hierbij streven we naar zoveel mogelijk transparantie: de interventies die we plannen worden steeds met u besproken en geëvalueerd. Tevens wordt uitgelegd waarom we kiezen voor een bepaalde aanpak. U zal ook steeds weten hoe we over de aangebrachte situaties zelf denken. Deze zaken worden niet louter meegedeeld, ze vormen de basis voor onderling overleg. Deze dialoog leidt tot bijsturing van onze samenwerking.

 • Om de kwaliteit van onze werking te optimaliseren en na te gaan hoe u het samenwerkingsverband beleeft, voeren wij regelmatig tussentijdse evaluaties in, alsook een pre- en post-evaluatie. Dit leidt ook tot een tweede team-intervisiemoment.

 • We streven, zoals hoger aangegeven, naar een maximale cliëntparticipatie, de cliënt wordt dus ook actief betrokken in de bepaling van de behandelingsduur en het evalueren van het samenwerkingsverband.

 • We proberen in onze werking zo veel mogelijk de relevante netwerken te betrekken: het gezin, de school, enz…Daarom verwachten wij van de ouders een stevig engagement, zeker bij jongere kinderen.